C++ zadania

Zadanie 1

Napisz program pytający się o wiek, płeć oraz imię.
Jeżeli jest to kobieta i ma mniej lat niż 18 lat to program wita się według schematu:

Good morning Ann. You are youn Lady.

Jeżeli jest to kobieta i ma więcej lat niż 17 lat to program wita się według schematu:

Good morning Ann. You are  Lady.

Jeżeli jest to mężczyzna i ma mniej lat niż 18 lat to program wita się według schematu:

Good morning James. You are  youn Genteleman.

Jeżeli jest to mężczyzna i ma więcej lat niż 17 lat to program wita się według schematu:

Good morning James. You are  Genteleman.

Zadanie 2

Napisz program losujący liczbę o 1 do 6.
Twoim zadaniem (jako użytkownika programu) jest odgadnąć jaka została wylosowana liczba.
Jeżeli wpiszesz prawidłową liczbę to otrzymujesz 1 punkt, w przeciwnym razie nie otrzymujesz żadnego punktu.

Program pozwala na 6 prób.
Po każdej próbie pojawia się informacja o wartościach liczby losowej i wybranej przez Ciebie liczby oraz o zdobytej liczbie punktów na ilość zgadywań.Np. po pierwszej błędnej odpowiedzi pojawia się:

Random: 4
Your choice: 3
Points: 0/1

Na końcu pojawia się napis Game Over.

Zadanie 3

Jan jutro ma urodziny. Jan z okazji urodzin przyniesie do szkoły cukierki i da każdemu uczniowi z klasy równą liczbę cukierków. Nikt nie dostanie mniej ani więcej.

Nie wiadomo ile uczniów przyjdzie jutro do szkoły. Jan rozdaje cukierki ale sam ich nie je w klasie.
Jeżeli zostaną jakieś cukierki to Jan może zabrać je do domu i zjeść wieczorem.

Napisz program pozwalający wprowadzić dwie zmienne: iloscCukierow i stanKlasy.
Program ma obliczyć ile należy dać cukierków każdemu uczniowi i ile cukierków zostanie dla Jana na wieczór.

Zadanie 4

Napisz program, który generuje hasło składające się z 10 losowych znaków (małych liter).

Zadanie 5

Napisz program odliczający od 10 do 1. Cyfry wyświetlają się co 1 sekundę. Po każdej cyfrze następuje czyszczenie ekranu. Na końcu pojawia się napis “Start Rakiety”.

Zadanie 6

Bakteria cholery dostała się do organizmu człowieka. Co godzinę rozmnaża się przez podział na dwie komórki. Napisz program obliczający, po ilu godzinach liczba bakterii osiągnie miliard czyli 1 000 000 000.

Zadanie 7

Napisz kalkulator pozwalający dokonywać pięciu działań (+ – * / mod) na dwóch liczbach rzeczywistych. Program informuje o niemożliwości dzielenia przez zero w sytuacji gdy użytkownik chce dokonać dzielenia przez zero.

Zadanie 8

Napisz program losujący liczbę z przedziału 1 do 100. Zadaniem gracza jest jej odgadnięcie. Po każdej próbie program mówi czy szukana wartość jest większa czy mniejsza. Na końcu program informuje nas ile prób potrzebowaliśmy do odgadnięcia wylosowanej liczby.

Zadanie 9

Stwórz program wypisujący wskazaną liczbę z Ciągu Fibonacciego. Uznajemy zero za pierwsza liczbę ciągu.

Zadanie 10

Napisz program pozwalający podać dowolną liczbę zmiennoprzecinkową typu float. Program zaokrągla tę liczbę do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 11 Kamień (wersja uproszczona)

Puszczamy kamień z dowolnej wysokości. Kamień swobodnie spada.
Program oblicza czas w sekundach, do trzech miejsc po przecinku, potrzebny do osiągnięcia ziemi.

Zadanie 12 Kamień (wersja rozszerzona)

Rzucamy kamień w górę.
Program pozwala wpisać wysokość na której kamień się znajduje i prędkość, którą ma na tek wysokość.
Następnie kamień osiągnie maksymalną wysokość i spadnie.
Program oblicza czas w sekundach, do trzech miejsc po przecinku, od punktu początkowego do osiągnięcia ziemi.

Zadanie 13 Piramida

Napisz program pozwalający wypisać na ekranie piramidę o dowolnej ilości pięter

Zadanie 14 Palindrom

Napisz program pozwalający sprawdzić czy wpisana fraza jest palindromem.

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej. Przykładem palindromu jest: Kobyła ma mały bok.

Program ignoruje spacje.

Przykłady:

kajak – jest palindromem

ka jak – jest palindromem

alek – nie jest palindromem

Zadanie 15 Maturalne – ilość niepowtarzalnych liter

Napisz program, który pozwala na wpisanie dowolnego słowa.

Program wypisze liczbę wskazującą ilość wystąpień liter w wyrazie, bez powtórzeń.

Przykłady:

kkk

1

krowa

5

aabb

2

Zadanie – ala ma kota

Program posiada dwie zmienne.

haslo = “ala ma kota”

ukryte = “___ __ ____”

Użytkownik nie zna hasła. Jego zadaniem jest odgadnąć hasło. Wpisuje po jednej literze. Jeżeli wpisze poprawną literę, to ta litera się odkrywa.

Np.

Użytkownik wpisał a.

Rezultat: a_a _a ___a

Zadanie – różne hasła

Zmodyfikuj poprzedni program tak, żeby na początku można było ustalić hasło.